Ontwikkeling toekomstvisie PO

“Hoe zorgen we voor adequate huisvesting voor PO en SO binnen Nunspeet nu en in de toekomst?”

Helder in beeld brengen van knelpunten door grote diversiteit gebouwenbestand om zo tot maatwerkoplossingen te komen.

Per gebied is een goede oplossingsrichting benoemd die leidend is voor alle keuzes binnen het gebied.

Een duidelijk beleid voor investeringen in onderwijshuisvesting waarin goede normen aan de orde zijn en ook rekening gehouden wordt met het toekomstige beleid (BENG).

Resultaten

Een gedragen, geactualiseerde toekomstvisie PO.

Voor alle schoolbesturen is duidelijk op welke wijze in hun schoolgebouwen geïnvesteerd gaat worden.

Door diverse bijeenkomsten zijn schoolbesturen en opvangorganisaties actief betrokken bij het project.

ICS: www.icsadviseurs.nl

  • ■ Draagvlak
  • ■ Toekomstvisie
  • ■ Procesbegeleiding
  • ■ Advies
 

Meer afbeeldingen

Projecten op de kaart.